KSA Automatisering Amersfoort

Persoonlijk advies - direct contact.

Disclaimer

Deze website wordt geëxploiteerd door KSA Automatisering, Amersfoort. Ondanks alle zorg die aan de samenstelling van deze website is besteed, kan KSA nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade ontstaan door foutieve informatie op deze website.

Komt u op deze website informatie tegen, welke volgens u niet correct is, dan verzoeken wij u vriendelijk dit aan ons te melden. U kunt hiervoor tevens gebruik maken van de contactpagina. Dit geldt tevens wanneer er volgens u, informatie op deze site staat, waarop het copyright van anderen rust.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KSA.

Voor zover het maken van kopieŽn uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 1927 het besluit 20 juni 1974, St.b. 351, zoals gewijzigd bij het besluit van 23 augustus 1985, St.b. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan KSA.

Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich eveneens tot KSA te wenden.

KSA Automatisering, Amersfoort.

Websites

© KSA Automatisering, Kosmonaut 9c, 3824 MK Amersfoort. Telefoon: 033-7370086. KvK: 31035981